Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

1. Správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") v souladu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění je MMT s. r. o. (dále jen „správce")

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Revoluční 1132/40, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 250 10 719
e-mail: mmt@mmt.cz
telefon: +420 483 356 923

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se dotýkají konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), tj. identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí, evidence pracovní docházky zaměstnance apod.) nebo údaje o jeho chování, preferencích, soubory cookie a údaje o poloze.

4. Vzhledem k předmětu činnosti správce a rozsahu zpracování osobních údajů nemá správce povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě plnění Vaší objednávky či odběratelsko-dodavatelské smlouvy.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro výše uvedená plnění a to:
jméno, příjmení, adresa pobytu (sídla společnosti), doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, údaje pro přístup na www a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění objednávky.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, objednávky mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, plnění povinností a uplatňování práv vyplývajících ze smluvního vztahu s Vámi jako obchodními partnery a správcem. Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky, Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
3. Správce zpracovává osobní údaje pouze v minimálním rozsahu, které jsou nezbytné a potřebné pro splnění účelu zpracování
4. Správce zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data obchodních partnerů (klientů) ve své databázi. Za tím účelem správce zajišťuje průběžnou aktualizaci dat nejméně 1x ročně.

Doba uchování údajů

1. Osobní údaje obchodních partnerů (klientů) budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a nejpozději po zákonnou dobu archivace dokumentace.
2. Osobní data ve společnosti uchováváme v papírové a elektronické podobě.
3. Data v elektronické podobě, u kterých neexistuje důvod pro držení jsou likvidována, nejen deaktivována a data v listinné podobě jsou bezpečně skartována.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Subdodavatelé podílející se na dodání zboží, služeb, zařízení na základě smlouvy
2. Firma, která zajišťuje softwarovou činnost pro správce.
3. IT firma udržující počítačový systém správce.
4. Správce nezpřístupňuje osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Práva obchodních partnerů

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, po případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo podat stížnost u ÚOOÚ v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchování osobních údajů).

Závěrečná ustanovení

1. Správce tímto informuje všechny obchodní partnery o zásadách ochrany osobních údajů.
2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Nové zásady ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň zašle odkaz na novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti k datu 25.5.2018

Certifikáty

Informace

Výrobní a montážní stoly

Výrobní a montážní stoly Nabízíme výrobu různých typů pracovních, montážních a výrobních stolů z hliníkových profilů, dle Vašich požadavků a Vaší výkresové dokumentace.

více

 

Katalog PALETTI

Katalog PALETTI Kontaktujte nás a nechte si zdarma zaslat  katalog Paletti. 

více

 
Archiv
 

Partneři

Telefon: 483 356 923, 483 356 913

Vyhledat

Montážní a manipulační technika

Zkušenost, odbornost, kvalita, rychlost.

Zaměstnáváme odborníky na problematiku v daném oboru, používáme komponenty od výrobců renomovaných značek. Naše produkty splňují přísná kriteria, dbáme na vysokou kvalitu.

Česky English
  • Výrobní a montážní linky Jednoúčelové stroje Montážní pracoviště Manipulátory k lisům Kamerové systémy fanuc
  • pracovní a montážní stoly cognex baumer siemens paletti lol